Sustainable driving: utopia or fiction?

Electric vehicle

Sustainable driving: utopia or fiction?

Ismaël Ben-Al-Lal is an industrial engineer with a passion for photovoltaic energy. He participated in the World Solar Challenge in Australia in 2007 with the Belgian Solar Team and finished second. In the meantime he is head of the iLumen company for 10 years, focusing on photovoltaic installations for private individuals and companies.

Electric vehicle
Those who say renewable energy in the automobile sector, immediately think of electric cars. But a lot is not around yet. How can this be explained? Ben-Al-Lal: “The reasons are diverse, but it is mainly because the supply is still too limited. If you want to drive 100% electric today, then you have little choice. Only Tesla has a range of 400 km, but it is an expensive car that is not for everyone. Nevertheless, I remain convinced that there will be an enormous increase on the supply side. The transition will start once there is an affordable, sufficiently luxurious model on the market with acceptable autonomy. ”

Larger battery capacity

Hoe kunnen we dat rijbereik vergroten? Met zonnepanelen in de carrosserie? Ben-Al-Lal: “Het rijbereik zal stijgen doordat de capaciteit van de batterijen vergroot en de prijs voor batterijen daalt, waardoor autoconstructeurs meer batterijen kunnen monteren. Zonnepanelen op een wagen zijn zeker interessant, maar die leveren momenteel op een zonnige zomerdag ongeveer 5 kWh aan elektriciteit. Dat komt overeen met een rijbereik van slechts 20 km. Dus daar ligt nu niet meteen de oplossing voor een grotere autonomie. Toch zijn er bedrijven die focussen op een energiezuinige zonnewagen. Lightyear bijvoorbeeld. Zij mikken op lichtere voertuigen met een andere vorm die veel minder verbruiken, maar ze commercialiseren ze nog niet.”

How can we increase that driving range? With solar modules integrated in cars? Ben-Al-Lal: “The driving range will increase as the capacity of the batteries increases and the price of batteries drops, allowing car manufacturers to install more batteries. Solar modules on a car are certainly interesting, but currently they supply about 5 kWh of electricity on a sunny summer day. This corresponds to a driving range of only 20 km. So for the moment, there is no immediate solution for greater autonomy. Yet there are companies that focus on an energy-efficient solar car. Lightyear for example. They are aiming for lighter vehicles with a different shape that consume much less, but they do not yet commercialize them. ”

Solar power is the future

Kan zonne-energie de Vlaamse mobiliteit vergroenen? Ben-Al-Lal: “Zonne-energie is de toekomst. Dat lijdt geen twijfel. Zelfs in België is het de goedkoopste manier om elektriciteit op te wekken. Maar dagen met weinig zon gooien nu nog roet in het eten. Toch ben ik ervan overtuigd dat zonne-energie in combinatie met een kleine thuisbatterij en een elektrisch voertuig de klassieke concurrentie zal wegblazen. Ik geef een concreet voorbeeld. Een gemiddeld gezin verbruikt 10 kWh per dag. Elektrische wagens zullen in de toekomst allemaal over 100 kWh batterijen beschikken. Lokaal zullen gezinnen ook een batterij van 10 kWh hangen hebben. Tussen april en september is er voldoende zon om het gezin 24 uur van energie te voorzien. In de minder zonnige periode van het jaar zal de wagen dienen als batterij en Wh leveren. Als je overdag goedkoop elektriciteit kan laden op overschotmomenten, dan kan je dat later inzetten als er tekorten zijn. Die evolutie gaat zeker een impact hebben op de energiemarkt.”

Can solar energy make the Flemish mobility more green? Ben-Al-Lal: ​​”Solar energy is the future. There is no doubt about that. Even in Belgium it is the cheapest way to generate electricity. But days with little sun now throw a spanner in the works. Nevertheless, I am convinced that solar energy combined with a small home battery and an electric vehicle will blow away classic competition. I give a concrete example. An average family consumes 10 kWh per day. Electric cars will all have 100 kWh batteries in the future. Locally, families will also have a 10 kWh battery. Between April and September there is enough sun to provide the family with 24 hours of energy. In the less sunny periods of the year, the car will serve as a battery and deliver Wh. If you can charge cheap electricity at surplus times during the day, you can use it later if there are shortages. This evolution will certainly have an impact on the energy market. ”

Bron: Expertendatabank.be

Want to know more about our PIDbox?

Discover how the PIDbox increases the efficiency of your solar panels!

Share this post

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *