Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen ILUMEN BVBA en de KLANT, daarin begrepen alle voor een KLANT door ILUMEN uitgevoerde opdrachten. Deze algemene voorwaarden sluiten alle eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de KLANT uit, behoudens indien ILUMEN met de toepassing van laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De eenvoudige ondertekening van de bestelbon van de KLANT door ILUMEN geldt niet als een dergelijke uitdrukkelijke instemming. Ondanks tegenstrijdige bepalingen voorkomend in de bestelbonnen, contracten of andere documenten van ILUMEN worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hierna vermelde voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden inhouden die dan ook expliciet op die documenten worden vermeld. Deze bijzondere voorwaarden gelden dan enkel voor die specifieke bestelling en mogen niet als algemeen worden aanvaard. Verbale akkoorden worden niet aanvaard. Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW. Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te kijken of het juiste BTW tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing is, wordt het bedrag inclusief BTW gewijzigd.

2. ILUMEN werkt enkel op bestaande installaties met AREI keuring. ILUMEN heeft de klant duidelijk mede gedeeld dat de installatie AREI gekeurd dient te zijn en de klant heeft bevestigd dat deze voldoet aan de AREI reglementen. Indien achteraf blijkt dat de installatie niet voldeed zal ILUMEN geen enkele aansprakelijkheid nemen. Partijen zijn er van op de hoogte dat ILUMEN in voorkomend geval beroep kan en mag doen op gespecialiseerde onderaannemers om bepaalde werken uit te voeren dewelke evenwel steeds geschieden onder de eindverantwoordelijkheid van ILUMEN. Hier worden meerkosten voor aangerekend.

3. Elke gebeurtenis die ervoor zorgt dat de werken door ILUMEN tijdelijk of definitief niet uitgevoerd kunnen worden, zal beschouwd worden als een geval van overmacht en geeft geen aanleiding tot vergoeding door ILUMEN. Indien ILUMEN de leverings- en plaatsingstermijnen niet kan respecteren omwille van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil (bv. door weersomstandigheden, overmacht, niet tijdig ontvangen van door ILUMEN bestelde materialen, niet tijdige betaling van de klant), kan de klant hierover geen klacht formuleren ten opzichte van ILUMEN. ILUMEN is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

4. Wanneer de werken niet kunnen uitgevoerd worden ingevolge omstandigheden eigen aan de wil van de klant, is de klant gehouden om ILUMEN minstens 24u op voorhand te verwittigen per mail of post. Indien dit niet gebeurd is, is ILUMEN gerechtigd tot het vorderen van een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 250,00€.

5. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van ILUMEN, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging of factuur. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels door ILUMEN brengen geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, dan wel de intrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH indien deze hoger ligt. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 100,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de KLANT maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. ILUMEN heeft het recht om tevens te compenseren en overdrachten van schuld of schuldvordering door te voeren in de groep van met haar gelieerde vennootschappen, te weten onder meer BVBA Futech. Voor zover als nodig geeft de klant hiermee zijn uitdrukkelijke instemming.

6. Bij annulatie of ontbinding van het contract door de klant later dan 24 uren na bestelling, behouden wij ons het recht voor tot vordering van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30%, met een minimum van € 500, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van ILUMEN en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg.

7. In afwijking van de artikelen 1138, 1583 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de geleverde goederen het exclusieve eigendom van ILUMEN tot de volledige betaling van alle bedragen die de Klant aan hem verschuldigd is. De Klant verzaakt ook aan het recht van natrekking zoals voorzien door het Burgerlijk Wetboek tot de volledige betaling van alle bedragen die hij aan de ILUMEN verschuldigd is. De Klant kan het eigendom van de goederen dus niet geldig overdragen, ze in borg geven of ze toewijzen als zekerheidsstelling of voorrecht. Het risico gaat echter over op de Klant van bij de terbeschikkingstelling van de goederen. De Klant zal alle derden, waaronder alle beslagleggende schuldeisers of zijn verhuurder, die rechten zouden kunnen doen gelden op zijn goederen, meer bepaald vanwege het feit dat de goederen op een plaats zijn opgeslagen of geïnstalleerd die hij huurt of die hij bewoont in een andere hoedanigheid dan deze van eigenaar, in kennis stellen dat de producten de eigendom van de ILUMEN zijn en blijven tot bij volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde sommen en in geval van beslag of andere door derden getroffen maatregelen die toepassing zouden vinden op nog niet volledig betaalde goederen ILUMEN daarvan onmiddellijk in kennis stellen om hem toe te laten zijn rechten te doen gelden. Als de Klant deze verplichting niet nakomt, heeft ILUMEN het recht de goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling en de kosten die met deze terugname verbonden zijn, aan de Klant aan te rekenen. Voor zover dit nodig is, verleent de Klant ILUMEN onherroepelijk en onvoorwaardelijk het recht van toegang tot de plaats waar de goederen zouden zijn opgeslagen of geïnstalleerd. De Klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De Klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal van ILUMEN dat zich op de werf bevindt. De Klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in het voordeel van ILUMEN.

8. Het risico met betrekking tot de goederen gaat evenwel onmiddellijk over op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

9. De door ILUMEN uitgevoerde werkzaamheden worden verricht op basis van een inspanningsovereenkomst en niet op basis van een resultaatsovereenkomst, tenzij andersluidend en schriftelijk overeengekomen. ILUMEN kan op geen enkel moment resultaten garanderen. In geval van een PV installatie: Partijen erkennen bovendien dat de installatie immers reeds onderhevig is aan een gebrek en dat de tussenkomsten van ILUMEN er juist op zijn gericht deze gebrekkige werking te verbeteren en het vermogen te verbeteren.

10. Iedere klacht van de KLANT, moet bovendien per aangetekend schrijven geschieden binnen een termijn van 7 dagen nadat de diensten werden geleverd of levering van producten is geschied waaromtrent klachten zijn. Dit schrijven bevat bovendien een nauwkeurige omschrijving van de klacht en het verband met het specifiek door ILUMEN geleverde product. Na die tijd vervalt iedere aanspraak van de KLANT terzake, tenzij deze kan aantonen dat het gebrek niet binnen 7 dagen gekend was. In dit laatst vermelde geval moet de Klant de klacht per aangetekend schrijven kenbaar maken
binnen de 7 dagen na de kennisname van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft gekregen. Daarnaast moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde dit gebrek tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn lastens de KLANT. ILUMEN engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits : a. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uurvoor de expertise) en per mail, fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt. b. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige. De KLANT is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank. In geval van gegronde klachten beperkt de aansprakelijkheid van ILUMEN zich tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de vastgestelde gebreken. Eventuele andere schade, hierin begrepen ook indirecte schade, komt niet in aanmerking voor vergoeding door ILUMEN. De door ILUMEN opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen.

11. In geval van verbreking van de overeenkomst behoudt ILUMEN zich het recht om het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding, vooraf gegaan aan het project.

12. Met betrekking tot het product verstrekt ILUMEN een garantie op verborgen materiaal-en fabricagefouten van 2 jaar (KLANT-consument) respectievelijk 1 jaar (KLANT-handelaar) vanaf levering. Deze garantie is strikt beperkt tot verborgen gebreken aan het product zelf, met uitsluiting van onder meer maar niet uitsluitend gevolgschade en installatiekosten. De bewijslast van het bestaan van een verborgen gebrek aan het product rust op de KLANT. Indien aan de voorwaarden van deze garantie is voldaan, heeft ILUMEN het recht om naar eigen goeddunken hetzij het product te vervangen, hetzij het product te herstellen, hetzij het product terug te nemen onder creditering en terugbetaling van de overeenkomstige verkoopprijs aan de KLANT. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de KLANT het beweerde gebrek onmiddellijk na ontdekking ervan per aangetekend schrijven te melden aan ILUMEN. Een beroep op onderhavige garantie is bovendien enkel geldig als het product aan ILUMEN wordt bezorgd in zijn oorspronkelijke verpakking en dit zonder dat de aangebrachte zegel aangetast werd. In het geval van onterecht beroep op deze garantie zal ILUMEN de gepresteerde tijd in ieder geval in rekening brengen aan €50 per kwartier, onverminderd het recht in hoofde van ILUMEN om van de KLANT vergoeding te vorderen van andere kosten en uitgaven. De garantie afgeleverd door ILUMEN is strikt beperkt tot het voorgaande. De KLANT doet bij deze uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om de ontbinding van de overeenkomst tussen partijen na te streven. Het nakomen door ILUMEN van haar garantieverplichting op basis van bovenstaande clausules geldt als enige en algehele schadevergoeding en wordt door partijen als dusdanig erkend en aanvaard. Alle andere klachten, met inbegrip van de vergoeding van kosten of schade door ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, direct of indirect veroorzaakt aan de Klant of derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van onderhavige garantie. Bovendien is de garantie niet van toepassing wanneer : – de gebreken zijn veroorzaakt door normale slijtage, fout, nalatigheid of door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het product door de KLANT of door derden. – de instructies van ILUMEN niet werden gevolgd. – Het product door derden werd onderhouden of gewijzigd. – Het product werd onderhouden of hersteld met materiaal of vervangstukken die niet vooraf door ILUMEN werden erkend en goedgekeurd. Daarenboven is voorgaande garantie enkel geldig indien het product werd gebruikt met door ILUMEN erkende randapparatuur en accessoires. Andere toegevoegd componenten die niet schriftelijk werden goedgekeurd door ILUMEN zorgen voor uitsluiting van garantie.

13. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. ILUMEN kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant. Software- en virus problemen vallen nooit onder garantie. Software die niet door ons ontwikkeld werd valt niet onder garantie. Onderdelen en/of systemen die door ons of de fabrikant verzegeld werden en waarvan dit zegel beschadigd of verwijderd werd vallen niet meer onder de gegeven garantie. Bij de eventuele zelf – herstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie. Toestellen die door verkeerd gebruik of door gebruik in een vochtige of stoffige omgeving defect geraken vallen niet onder garantie.

14. De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de
nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

15. Alle overeenkomsten tussen ILUMEN en haar Klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen ILUMEN en haar Klanten. ILUMEN behoudt zich wel het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de EU, overeenkomstig de EEX-verordening. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs al woont de Klant elders. 17. Indien de klant niet aanwezig is op een afgesproken tijdstip waardoor de technieker zijn werk niet kan uitvoeren zal dit aangerekend worden conform deze formule: totale interventie tijd (verschil tussen tijd vertrek bedrijf en aankomst terug op het bedrijf) maal 45euro excl btw plus 0.4euro maal afgelegde km’s heen en weer. Dit is enkel niet geldig indien de klant minstens 48u op voorhand afmeldt via mail op info@ilumen.be