Privacy Policy

Privacy policy, disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ilumen. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hijzelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Ilumen enkel ten informatieve titelt er beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Ilumen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Ilumen. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Ilumen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilumen. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Ilumen beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Ilumen enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Ilumen maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies
De Ilumen web technologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Ilumen verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website van Ilumen zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

Uw persoonsgegevens worden door iLumen meegedeeld aan de onderaannemers waar iLumen een beroep op doet om de producten te plaatsen. In het kader van deze activiteiten maken de onderaannemers de gegevens die zij verwerken, op hun beurt over aan iLumen.

De gegevens kunnen door iLumen aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.

U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Ilumen werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@ilumen.be .

Gebruik van bekomen informatie
Ilumen kan uw verkregen gegevens gebruiken om Ilumen nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Ilumen zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

De gegevens kunnen door iLumen aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.

Links

De website van Ilumen bevat links naar andere sites. Ilumen oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Ilumen de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Ilumen heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Stopzetting van deze tool
Ilumen behoudt zich het recht deze toepassing (of een gedeelte van de toepassing) ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker stop te zetten.

Ilumen behoudt zich verder het recht om deze website/toepassing of applicaties die ter beschikking worden gesteld op ieder ogenblik betalend te maken. Hierdoor kunnen niet-betalende gebruikers na verwittiging geblokkeerd worden. Het betalend maken van deze website/tool kan zowel gebeuren voor gedeeltelijk als volledig gebruik van de website/toepassing.
Gezien deze toepassing gratis ter beschikking gesteld wordt aan de gebruiker, kan de gebruiker nooit recht hebben op enige schadevergoeding/ financiële compensatie hiervoor.

Meldingen en aanpassingen
Ilumen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Algemene voorwaarden
De klant verklaart expliciet op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Ilumen.