Zonnepark
Waarom de toekomst voor zonne-energie er rooskleurig uitziet

Zonne-energie heeft het voorbije decennium een lange weg afgelegd. In 2010 was de markt nog klein en sterk afhankelijk van subsidieregelingen in landen zoals Duitsland en Italië. In 2020 zal er meer dan 115 Gigawatt aan zonne-energie over de hele wereld geïnstalleerd worden, wat meer is dan alle andere generatietechnologieën samen.

Zonne-energie is ook goedkoper geworden, vooral in zonnigere regio’s waar deze technologie nu al de goedkoopste vorm van elektriciteitsproductie is geworden.

Tijdens de komende jaren zal technologische vooruitgang ervoor zorgen dat zonne-energie nog goedkoper wordt. Het zou wel eens kunnen dat tegen 2030 de zon in een groot deel van de wereld de belangrijkste energiebron voor elektriciteitsproductie is geworden. Dit zal uiteraard een gunstige invloed uitoefenen op het milieu en de klimaatverandering.

Kost zonne-energie utility scale ok

Kosten halveren

Er liggen voor de komende jaren duidelijke roadmaps klaar om de totale kost voor zonne-energie tegen 2030 te halveren. Er werd al een stap in de goede richting gezet met panelen van hoger rendement, die vandaag 1,5 keer meer stroom kunnen genereren dan bestaande panelen van vergelijkbare grootte. Deze ‘tandemsiliciumcellen’ technologie is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de zonnepanelensector.

Bovendien zitten er nog productie-innovaties in de pipeline die de hoeveelheden aan kostbare materialen, zoals zilver en silicium, die gebruikt worden bij de productie van zonnecellen zullen verminderen, evenals innovaties zoals bifaciale modules waarmee panelen langs beide kanten zonne-energie kunnen opvangen. Een andere belangrijke innovatie gaat over hoe zonne-energie het best kan worden geïntegreerd in onze huizen, bedrijven en energiesystemen. Concreet betekent dit dat er nood is aan betere vermogenselektronica en een groter gebruik van goedkope digitale technologieën.

Penetratie zonnpanelen

Kort samengevat heeft zonne-energie in veel delen van de wereld een energiekostniveau bereikt dat onverslaanbaar is door fossiele brandstoffen. Aangezien zonne-energie een eenvoudig en snel te installeren flexibele technologie is die op alle schalen toepasbaar is, is het de verwachting dat de zonnepanelensector tijdens het nieuwe decennium verder zal blijven groeien. Het klimaat kan er maar wel bij varen…

Bron: weforum.org

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

26 reacties

 1. De toekomst van zonnepanelen kan dan wel rooskleurig zijn maar is dit ook het geval voor particulieren?
  De toepassing van het nieuwe energiedecreet zal bepalend zijn voor de toekomst van de zonnepanelen bij partikulieren:
  Daarvoor moet je eerst het decreet begrijpen.
  Ik begrijp het als volgt:
  Er zijn 3 artikels die (in het door het parlement goedgekeurd) decreet daarover gaan

  artikel15.3.5/12 bevoegdheid van de regering (gaat over verbruik)
  artikel15.3.5/13 bevoegdheid van de regering (gaat over injectie)
  artikel 4.1.30/1 bevoegdheid van de Vreg (gaat over distributiekost)
  (in het ontwerpakkoord stonden deze in 1 artikel)

  Situatie vanaf 1 jan 2021 voor nieuwe installaties en installaties die dan reeds langer dan 15 jaar in gebruik zijn:
  Wat het verbruik betreft : betalen voor afname en ontvangen voor injectie.(voor dit laatste wordt verwezen naar artikel15.3.5/12)

  “(art15.3.5/13 : Voor productie-installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA die geïnstalleerd worden vanaf 1 januari 2021 moet de elektrische productie die geïnjecteerd wordt op het distributienet worden opgekocht.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten, en wie tegen welke minimumvergoeding moet opkopen.”

  (Dat laatste is tot nu toe nog niet gebeurd)

  Wat de distributiekosten betreft : artikel 4.1.30/1
  Tariefdrager gekozen door de Vreg :
  momenteel is dit vanaf 1 jan 2021 en installaties die dan reeds 15 jaar in gebruik zijn: distributiekost op afname
  (Dus geen prosumententax meer en vanaf dan ook geen keuze opties meer)

  Iedereen die reeds zonnepanelen bezit of er laat plaatsen voor 1 jan 2021 heeft keuzemogelijkheden die 15 jaar vastliggen na indienstname van de installatie.
  Die afzonderlijke keuzemogelijkheden zijn:
  Voor wat het verbruik betreft : artikel 15.3.5/12
  1ste keuze mogelijkheid : injectie wordt afgetrokken van afname (maar niet verder dan tot 0 Kwh (= zoals het nu is)
  2de keuze mogelijkheid : systeem dat geldt vanaf 1 jan 2021 (dus betalen en ontvangen :zie hierboven)(deze keuze is onherroepelijk)

  (Momenteel kan je nog niet kiezen voor de 2de keuzemogelijkheid voor wat het verbruik betreft omdat de modaliteiten voor de injectie nog niet vastliggen.)

  Voor wat de distributiekost betreft: artikel 4.1.30/1
  1ste keuze mogelijkheid : distributiekost op (afname-injectie) + prosumententax (=standaard zoals nu)
  2de keuze mogelijkheid : distributiekost op afname zonder prosumententax
  3de keuze mogelijkheid : andere distributiekost die door de Vreg nog moet bepaald worden.
  (Ook hier is veranderen van keuze onherroepelijk))

  Dat is wat de Vreg via het grondwettelijkhof aanvecht. Nl dat het vastligt dat er tot 15 jaar lang tot 3 verschillende tariefdragers kunnen gekozen worden die naast elkaar kunnen bestaan.

  In het ontwerpdecreet stonden al die keuzemogelijkheden in hetzelfde artikel maar in het door het parlement goedgekeurde decreet staan ze toch in verschillende artikels.

  Dit betekent dat de saldering wat het verbruik betreft zeker vervangen wordt door de nieuwe regeling voor nieuwe installaties vanaf 2021 en voor bestaande vanaf 15 jaar na ingebruikname.
  Dit wordt namelijk niet aangevochten door de Vreg: dat is ook hun bevoegdheid niet.

  Enkel voor de distributiekost zijn ze naar het grondwettelijk hof gestapt.
  Een uitspraak kan deze keuzemogelijkheden doen wegvallen waardoor de Vreg opnieuw
  de datum kan vastleggen waarop de door hun gekozen tariefdrager van kracht wordt voor iedereen.
  Als ze dus gelijk krijgen wordt de distributiekost dan wellicht met terugwerkende kracht voor iedereen opnieuw = aan de 1ste keuzemogelijkeid want om een tariefwijziging door te voeren moet de Vreg een hele procedure doorlopen en een tijdspanne respecteren.

  Besluit : Wat er ook beslist wordt door het grondwettelijk hof:
  Het decreet blijft gelden voor wat het verbruik betreft.
  Enkel voor de distributiekost kan het veranderen:
  Als de Vreg gelijk krijgt
  valt iedereen terug op de 1ste keuzemogelijkheid : = standaard situuatie zoals het nu is.
  Hierbij verandert er dus enkel iets voor diegenen die al hun keuze hebben veranderd.
  En kan de Vreg opnieuw voor iedereen op dezelfde datum een tariefwijziging doorvoeren. Je hebt dan geen
  keuzemogelijkheden meer die nog 15 jaar gelden.
  Als de Vreg geen gelijk krijgt blijven de keuzemogelijkheden bestaan voor PV installaties tot 15 jaar na ingebruikname.

  Het dilema waar nieuwe PV eigenaars voor staan is : mooet ik nog voor 1 jan 2021 zonnepanelen leggen of niet?
  De uitspraak van het grondwettelijk hof kan hiervoor niet doorslaggevend zijn omdat je alle gegevens kent. (zowel bij pos of neg uitspraak)
  Het is enkel artikel 15.3.5/13 die daarvoor doorslaggevend kan zijn.
  Ik vermoed dat dit de reden is waarom de modaliteiten nog niet vastliggen. Men wil verhinderen dat de zonnepaneelindustrie dit jaar stilvalt als de modaliteiten gunstig zouden uitvallen.
  Men wil ook verhinderen dat iedereen op hetzelfde moment nog dit jaar zonnepanelen wil leggen en vanaf 2021 niet meer als de modaliteiten ongunstig zouden uitvallen.

  enkele mogelijke modaliteiten:
  Beperking subsidies afhankelijk van zelfconsumptie (om zelfconsumptie aan te moedigen)
  Beperking toekenning GSC tot 10% van de installatiekostprijs per jaar. (installatie na 10 jaar terugbetaald door GSC)
  Beperking toekenning GSC tot 10 jaar na installatie.
  Minimum prijs 30% lager dan officiele marktprijs.
  Toestemming verlenen om injectie uit teschakelen of te verminderen bij dreigende overproductie.
  Verplichting om aan 1 en dezelfde producent te verkopen die het contract voor alle PV installaties in Vlaandeeren in de wacht sleept.
  enz…
  Veel van die modaliteiten worden toegepast bij grote PVproductieparken en dit ziet er voor hen dan inderdaad rooskleurig.
  Als de regering van alle particulieren samen een grote producent wil maken dan zorgen ze er best voor dat het ook voor hen rooskleurig uitziet.

  Een laatste punt : het decreet kan wel enkel toegepast worden als je een digitale meter hebt maar het is niet de digitale meter zelf die bepalend is, het is de tariefbepaling en de modaliteiten die doorslaggevend zijn.

 2. Beste collega s
  Ik ben maandag 17 februari naar een vergadering geweest van Prof Ronnie Bellemans (KU LEUven -CEO ENERGY
  Ville.Die heeft een heel duidelijke visie gegeven over de toekomst van onze energie productie en natuurlijk ook over de Piek en Dal uren.De piekuren zijn vooral van 6 uur s’ morgens tot +- 8 uur(als iedereen zich klaarmaakt om naar werk en school te gaan
  van 18 uur s’avonds tot +-20 uur(Als er gekookt word enz ….
  waarschijnlijk ook onder de middag:Hierover was er nog geen overeenkomst.
  Die dal en piekuren hebben niets meer te zien met dag en nacht 19 februarie

 3. al wie zonnepanelen heeft moet die digitalemeter weigeren, zolang het gerecht geen uitspraak heeft gedaan over de klacht van VREG mag men zelfs geen digitalemeter plaatsen, bij mensen met zonnepanelen, kennen die mensen dan de wet niet?

  1. Nee die wet ken ik niet.
   Kan je dat dan even verduidelijken en de desbetreffende wet hier weergeven of een referentie naar die wet?

   De VREG heeft een klacht lopen tegen het 15-jarig salderingsrecht. Niet tegen de plaatsing van de digitale meter.
   Zoals hier en elders al herhaaldelijk is uitgelegd heeft noch de digitale meter noch de analoge meter iets te maken met de saldering van opgewekte PV-stroom. Met beide meetsystemen is salderen – waartegen de VREG een procedure heeft aangespannen – mogelijk.

   Ik zie dus niet in op basis van welke wet je als prosument de plaatsing van de digitale meter zou kunnen weigeren. Die meter (analoog of digitaal ) is niet eens je eigendom. Met het aangaan van een verbintenis tot netaansluiting machtig je de eveneens distributienetbeheerder toegang tot de meter voor meteropname, onderhoudswerken en desgewenst op vraag van de netbeheerder vervanging van de meter.

   Als de klacht van de VREG opschortend werkt voor de plaatsing van de digitale meter hoor en lees ik het graag.

   1. beste, analoog of digitaal heeft er niets mee te maken, zolang dit niet is uitgesproken mag men geen wijzigingen aanbrengen, dit weet toch iedereen, als ge tenminste iets van de regels van het recht kent

   2. dan lees maar eens het volgende
    Wat ons betreft, zijn we van mening dat de verplichte invoering van slimme meters sociaal onverantwoord is. De consument verplichten om zo’n toestel te installeren druist overigens in tegen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.

     1. beste jean D, ik zeg niet dat dit een wet is, dit zegt testaankoop, maar die mensen hebben onderzoek gedaan en weten waar ze over praten, en verwijs naar’ Europese conventie voor de rechten van de mens’ dit wil zeggen dat vlaanderen (Dewever) er zich niet aan houd

     2. Nochtans is het een voorbeeld van sociaal verantwoord beleid bij diegenen die een budgetmeter hebben. Met een DM kunnen ze niet meer met de vinger gewezen worden door mede appartementsbewoners want ze zijn niet te onderscheiden van gewone DM. Zij moeten ook niet meer naar een loket waar ze door een bediende of omstaanders scheef bekeken kunnen worden omdat ze hun kaart moeten opladen. Ze kunnen ongezien via internet opladen of betalen. Testaankoop houdt dus geen rekening met deze sociaal zwakkere groep.

 4. PROSUMENTENTAKS IS DIEFSTAL LANGS EEN KANT:
  Zolang de prosumenten taks niet afgeschaft wordt, zal deze de markt van de zonnepanelen bij particulieren blijven verstoren. Men probeert ons een digitale meter op te dringen zonder terugdraaiende teller, maar waarom zeggen ze er niet meteen bij dat zonnepanelen tijdens de wintermaanden bijna niets opbrengen. Neem dus STEEDS een digitale meter met terugdraaiende teller. Hoe kan je dan in je eigen verbruik voorzien zonder stroom van het net te nemen? De stroom die wij ondertussen teveel produceren tijdens de zomermaanden moeten wij GRATIS op het net injecteren en daarvoor krijgen wij geen PROSUMENTENVERGOEDING in de plaats. Waarom probeert men ons steeds te bedriegen met onafgewerkte en ondoordachte voorstellen die steeds en ALLEEN in het belang zijn van de stroomleveranciers?
  Ik hoop dat de gemeenschap eens wakker wordt en massaal in opstand komt tegen deze bedrieglijke praktijken.

  1. Beste Willy, sta me toe om de situatie met de prosumententax even te schetsen.
   Om te beginnen is er in Vlaanderen geen enkele zonnepaneeleigenaar die zijn stroom die hij in de zomer op het net zet niet gratis terugkrijgt in de winter. Alle stroom ook hetgeen je niet onmiddellijk gebruikt en dus injecteert in het net krijg je gratis terug.
   Je moet dus nooit enig verbruik betalen die afkomstig is van uw zonnepanelen (onmiddellijk of uitgesteld) en dit tot 15 jaar na installatie van uw panelen. Met de analoge teller was dit onder vorm van terugdraaien en met de digitale teller is dat door de injectie af te trekken van de afname. (= hetzelfde als terugdraaien)
   Het enige dat je moet betalen voor de stroom van uw zonnepanelen is prosumententax. Dat is een taks voor het gebruik van het net. Je gebruikt het net 2 keer : 1 keer om het teveel geproduceerde op het net te zetten en 1 keer om eenzelfde hoeveelheid gratis terug van het net te nemen. Als er geen prosumententax was dan zou dat gebruik voor u ook gratis zijn. Dan zou je ondanks dat je stroom van het net neemt (uw eigen stroom uitgesteld) niet bijdragen tot het onderhoud van het net. Je betaalt nu ook geen groenstroom bijdrage en geen bijdrage OD (openbare diensten) op uw zonneproductie. Uw gebuur zonder panelen betaalt wel distributiekosten op wat hij van het net neemt. Verder betaalt uw gebuur ook nog groenestroombijdrage op zijn verbruik en een bijdrage OD.
   De gemeenschap is dus wakker geschoten en vond het niet fair dat mensen zonder zonnepanelen moesten opdraaien voor de distributiekosten, groenestroombijdragen en OD bijdrage en zonnepaneeleigenaars niets moesten betalen voor het opnemen van hun gestockeerde stroom. Als je bovendien GSC krijgt dan zijn er 16 buren nodig die evenveel verbruiken als jij om 1 GSC van 450€ te kunnen betalen aan jou.
   Je zal wellicht begrijpen dat de diefstal waarvan jij spreekt voor hen eerder in de omgekeerde richting zal ervaren worden.

   1. Vriendelijk dank Jean voor de verduidelijking, maar de twijfels zitten diep bij de zonnepaneleneigenaars omdat er niet duidelijk gecommuniceerd wordt door diegenen die daarvoor betaald worden.

   2. Beste, niet vergeten he, in den beginne was er niets.
    Geen prosumententax,altijd terugdraaiende teller,geen turteltax,het probleem
    is en blijft nu ,dat we onze overproduktie in de zomer riskeren kwijt te geraken,
    oa door het geprocedeer van de vreg en wat er misschien nog komen gaat.
    Een digimeter heeft NU hetzelfde resultaat qua saldering,WIE ZEGT DAT DAT ZO BLIJFT
    aan dezelfde prijs per kwh .Hun uitleg zal zijn stroom in de zomer goedkoper in
    de winter duur!! en dan!
    Dus blijf ik erbij ,in den beginne was er niets, hun (de overheid) communicatie naar de verkopers toe en de verkopers hun communicatie naar ons was 20 jaar gsc en altijd terug draaiende teller. Dat alleen de gsc op papier staat is geen reden om afgesproken overeenkomsten(ook contracten)
    niet na te leven ,en geloof me daar zijn getuigen genoeg van te vinden.

    1. Ik zou het als volgt omschrijven. We weten met het decreet 100% zeker dat de saldering niet zal blijven zoals het nu is. Het artikel dat de Vreg aanvecht zegt juist dat de saldering vanaf 2021 voor nieuwe installaties zal veranderen en ook vanaf 15 jaar na gebruik van bestaande installaties. Het gaat in dat artikel dus enkel over het verbruik en niet over de distributiekosten wat de saldering betreft. Tenzij dat je voor de distributiekosten kan kiezen tss 2 tarieven tot 15 jaar na installatie en nadien geen keuze meer hebt. . Dat staat er zo letterlijk in ,in hetzelfde artikel dan nog. Het gevolg is dat de regering nog voor 1 jan 2021 de nieuwe modaliteiten voor saldering zal moeten vastleggen en dat behelst dan de verplichte minimum vergoeding dat een leverancier gaat moeten betalen voor de geïnjecteerde stroom. (staat ook in hetzelfde artikel) Stel dat de Vreg het pleit wint en het bewuste artikel geschrapt moet worden dan blijft alles bij het oude. Geen nieuwe salderingsregeling vanaf 2021 (eventueel met terugwerkende kracht als de uitspraak later komt). Geen beperking van het terugdraaieffect tot 15 jaar na installatie. Geen keuze in distributietarief en dus blijvend het prosumententarief betalen.
     Wat de Vreg eigenlijk wil aanvechten is de keuzemogelijkheid van de distributietarieven want ze vinden het discriminerend dat er 2 verschillende distributietarieven gedurende lange tijd naast elkaar kunnen bestaan. Spijtig genoeg voor hen staat alles in 1 artikel beschreven. Het grondwettelijk hof gaat zelf geen aanpassing doen aan het artikel. Ze kan beslissen dat er niets mis is met het artikel of dat het artikel een discriminatie inhoudt en dus moet geschrapt worden. Het is dus niet de DM die ter discussie staat maar wel de keuzemogelijkheid voor de berekening van de distributiekosten en omdat het in hetzelfde artikel voorkomt ook de verandering van de saldering.
     De enige onbekende factor die volgens het decreet nog voor 1 jan 2021 moet ingevuld worden is de nieuwe salderingsregel die toegepast zal worden vanaf 2021.
     Zoals alles in België : als men er tegen dan niet in slaagt dit bekend te maken zal de huidige salderingsregel van kracht blijven.
     Als de Vreg wint blijft alles zoals het nu is : ook met de DM en dit met terugwerkende kracht voor nieuwe installaties vanaf 2021 en voor bestaande installaties die langer dan 15 j in gebruik zouden zijn op het moment van de uitspraak. Als het grondwettelijk hof een beslissing neemt is dat zeer vaak met terugwerkende kracht.
     Het is duidelijk een princiepskwestie van de Vreg omdat ze tegelijkertijd met dit proces het ook nog eens over een andere boeg willen gooien met de distributietarieven door ze in 2022 te willen vervangen door capacitietstarieven.

    1. Beste Frans, Ik zie dat je het begint te snappen want dat is inderdaad een goede opmerking maar voor velen is de investering ondertussen terugverdiend.

 5. Het investeren in zonnepanelen houdt op als de terugdraaiende meter verdwijnt (zowel de analoge of digitale meter).
  Wat gaan we krijgen voor de stroom die we op het net zetten, niets of bijna niets?
  Dat is het einde van het verhaal van de particulier.
  Te lange terugbetaal tijd.
  Als morgen de intresten terug stijgen, is het helemaal einde verhaal.
  Laat de grote energiespelers maar investeren in zonnepanelen, zij moeten geen prosumenten taks betalen, het net is van hun, ze kunnen dan de stroom zoals de rest van de geproduceerde stroom veel te duur door ons laten betalen. Of is ook voor hen de investering zonnepanelen te duur en daardoor de winsten te klein?

  1. Beste naamgenoot. Ik heb het voor u berekend met de huidige prijzen via mijnenergie.be en telkens met dezelfde leverancier voor een vast contract per jaar voor een gezin die 3500 Kwh per jaar verbruikt.
   zonder panelen : 3500 Kwh kost 926€ per jaar
   Ik heb voor de berekening een gemiddelde zelfconsumptie van 33% genomen.
   De prijzen van het verbruik zonder terugdraaiend effect en zonder injectievergoeding zijn dan

   Met 3000 w panelen + 2.5 KVA omvormer betaalt 663 € per jaar voor 2500 Kwh afname (en 2000 Kwh injectie.)
   Met 4000 w panelen + 3.5 KVA omvormer betaalt 583 € per jaar voor 2180 Kwh afname (en 2680 Kwh injectie).
   Met 5000 w panelen + 4.5 KVA omvormer betaalt 500 € per jaar voor 1850 Kwh afname (en 3350 Kwh injectie).

   gemiddelde kostprijs voor deze installaties ; 4500€ / 5500€ / 6500€
   terugverdiendtijden : 17.1 j / 16 j / 15.25 j
   Dit zijn dus inderdaad langere terugverdientijden dan nu maar als er wel een injectievergoeding komt zoals door het decreet verplicht wordt dan verkorten die terugverdientijden en vooral van die installaties die een overproductie geven omdat die overproductie meer zal doorwegen en vergoed wordt.
   Om een voorbeeld te geven : stel dat de injectievergoeding wordt vastgelegd op dezelfde prijs als de groenestroom bijdrage = 0.028 € per Kwh (is ongeveer 50% van de afnameprijs)
   Dan worden de prijzen 607 € 508 € en 406 € en de terugverdientijden 14.1 j / 13.1 j / 12.5 j
   Die injectievergoeding is vooralsnog een onbekende maar zal dus een gunstige invloed hebben op de bovenstaande terugverdientijden. Andere zaken die de terugverdientijd verkorten zijn : hogere energieprijzen ; lagere prijzen zonnepanelen.
   Wat een enorme invloed zal hebben op de terugverdientijden is eerder hoeveel je injecteert.
   Als je minder injecteert wil dit ook zeggen dat je meer onmiddellijk van uw zonnepanelen hebt gebruikt en dus minder hebt moeten afnemen van het net.. Uw zelfconsumptie is gestegen. Bvb in plaats van 33% gestegen naar 50%. Voor die mensen die dit kunnen realiseren worden de afnames respectievelijk 2000 Kwh, 1500 Kwh en 1000 Kwh en de terugverdientijden 11.6 j / 10.7 j / 9.9 j. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar.
   Voor personen die een hoge zelfconsumptie kunnen realiseren zal de investering dus nog steeds even rendabel zijn als nu. Anderen zullen een andere berekening moeten maken en zien of de combinatie met een thuisbatterij die de zelfconsumptie tot 80% kan doen oplopen rendabel is.

 6. Weinig waarschijnlijk dat je antwoord krijgt van het VREG Frank.
  Ik heb 2 weken geleden aan het VREG gevraagd wanneer de dal- en piekuren vallen bij de
  Digitale meter.
  Ze zouden binnen de 5 dagen antwoorden. Nog steeds niet dus.
  Ipv eerst het publiek grondig en open te informeren en dan de meter te installeren.
  Ik heb de indruk dat hun eigen personeel de antwoorden op de vele vragen niet kan antwoorden omdat ze het zelf niet weten.
  Walter

  1. Piek- en daltarieven : heb ook de Vreg gevraagd enkele maanden geleden. Geen antwoord.
   Wellicht min of meer zoals de dag- / nachttarief zoals vroeger bestond? ’s Nachts en in het weekend : daltarief, alle kantoren en veel fabrieken/ateliers liggen dan stil. Maar de Vreg vraagt nu al aan de mensen die werken om bij de thuiskomst niet allen tegelijk de was te doen, eten te koken, stofzuigen, etc … want dan wordt er terug een piek gecreëerd. Dus opstaan om 3u om te koken en te stofzuigen.

  2. Uren van het dag- en nachttarief is van 07 u tot 22 u en van 22 u tot 07 u van maandag tot en met vrijdag. Het nachttarief is van 22 tot 6 uur en tijdens het weekend doorlopend
   Voor gezinnen en bedrijven met een tweevoudige uurtariefmeter
   Voor onderstaande gemeenten is het dagtarief van 6 tot 21 uur van maandag tot en met vrijdag. Het nachttarief is van 21 tot 6 uur en tijdens het weekend doorlopend.

   Aalst Hoegaarden Putte Ardooie Holsbeek Puurs Aarschot Houthulst Roeselare Affligem Hulshout Ronse Alveringem Ieper Rotselaar Anzegem Izegem Rupelmonde Asse Ingelmunster Scherpenheuvel-Zichem
   Avelgem Kachtem
   Sint-Gilles-Waas (zonder Meerbeek) Baal (Tremelo) Kampenhout Sint-Niklaas Begijnendijk Kapelle-op-den-bos Spiere-Helkijn Bekkevoort Keerbergen Staden Berlaar Kluisbergen St-Amands Bever Koksijde Steenokkerzeel Bierbeek Kortenaken Stekene Bonheiden Kortrijk St-Katelijne-Waver Boortmeerbeek Kruisem Temse
   Bornem Kuurne
   Ternat (St-KatharinaLombeek en Ternat) Boutersem Landen Tielt-Winge Brakel Langemark-Poelkapelle Tienen Buggenhout Lebbeke Tremelo De Panne Leuven Veurne Deerlijk Lierde Vilvoorde Deinze Linter Vleteren Denderleeuw Londerzeel Vrasene Dendermonde Lo-Reninge Waasmunster Dentergem Lubbeek Waregem Diest Maarkedal Wemmel Emelgem Machelen Wervik Erpe-Mere Mechelen Wevelgem centrum Galmaarden Melse Wielsbeke Gavere Menen Willebroek Geetbets Merchtem Wortegem-Petegem Geraardsbergen Mesen Zemst Glabbeek Meulebeke Zonnebeke Gooik Moorslede Zottegem Grimbergen Nazareth Zoutleeuw Haacht Nieuwpoort Zuidelijke deel Tielt Haaltert Ninove Zulte Hamme Oostrozebeke Zwalm Heist-op-den-berg Opwijk Zwevegem Herent Oudenaarde Herne Oud-Heverlee Herselt Pepingen Herzele Pittem Heuvelland Poperinge

   1. correctie
    eerste zin
    Uren van het dag- en nachttarief is van 07 u tot 22 u en van 22 u tot 07 u van maandag tot en met vrijdag. Het nachttarief is van 22 tot 7 uur en tijdens het weekend doorlopend.

    Staat op de website van de Vreg.

 7. Slimme meter: terugdraaiende teller of niet ? Ik produceer 7600kwh per jaar gemiddeld. Volgens de simulatie van de vreg zou ik dan 4924 kwh afnemen van het net, 2676kwh direct eigen verbruik hebben, en 5124kwh injecteren. Voor de afname zal ik de geldende prijs betalen (energie, transport, beheer, tax…). Het direct eigen verbruik is volledig gratis, right ?. HOEVEEL krijg ik voor de 5124kwh ge-injecteerde energie ?? of krijg ik hier helemaal niets voor ?
  beste dank.

  1. Frank,
   Zoals de kaarten vandaag liggen :
   – afname van het net, 4924 kWh : de geldende prijzen voor elektriciteit, transport, beheer, tax, etc,
   – direct eigen verbruik, 2676 kWh : afschrijving van de investering, (tax? : ze lopen immers een deel mis en ze kunnen niet zonder),
   – injectie 5124 kWh : er zou daarvoor een tarief afgesproken moeten worden in 2021.
   Volgens mijn dikke teen zal dat niet meer zijn dan de naakte prijs voor het produceren van de elektriciteit, en wellicht belast worden met de nettarieven + taxen gezien dat je het net van de Fluviusen e.a. gebruikt? De balans wordt dan negatief. Indien dit zo uitdraait, dan de zonnepanelen afschakelen (indien u geen GSC ontvangt) in de winter en donker weer? Er is dus nog weinig zeker en de digitale meter wordt ons al opgedrongen. 1% heeft deze meter geweigerd en 30% waren niet thuis…

  2. Tot 15 jaar na installatie wordt uw verbruik berekend door de injectie af te trekken van de afname. In uw geval is dit dus negatief en wordt het herleid tot 0. Uw verbruik met de DM zal dus ook 0 blijven net zoals dat was met de analoge meter omdat het verschil ook herleid wordt naar 0.
   Uw direct verbruik van uw zonnepanelen wordt niet gemeten met de DM. Hij meet alleen injectie.
   Wat niet gemeten wordt is dus zeker gratis.
   Hetgeen je afneemt maar gecompenseerd wordt door je injectie is ook gratis.
   Je kan op een ander onderwerp het bewijs zien van mijn eigen factuur met een afrekening van mijn DM.
   Voor de distributiekost zal je tot 15 jaar na installatie kunnen kiezen tussen 2 tarieven.
   Eerste tarief : de prosumententax betalen = zelfde prijs als het nu was met uw analoge meter.
   Tweede mogelijkheid : geen prosumententax betalen maar wel de distributiekost op uw afname van 4924
   Het verschil tss de 2 tarieven is dat de ene een vaste kost is en de andere afhankelijk van hoeveel je injecteert of maw hoeveel je zelf onmiddellijk van uw zonnepanelen gebruikt.
   Als je dus de vraag stelt : hoeveel krijg ik voor mijn 5124 Kwh geinjecteerde stroom dan is het antwoord : 4924 Kwh die je afgenomen hebt van het net en niet hebt moeten betalen wat uw verbruik betreft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS